Asociación Cultural Fuco Buxán

Obradoiro de Corresponsabilidade para homes


Achegámosvos dúas notas de prensa difundidas polo gabinete de comunicación do Concello:
-Últimas prazas para anotarse no Obradoiro de Corresponsabilidade para homes convocado polo Concello.
-A Concellería de Mocidade impulsa varias actividades nos centros educativos e na Casa da Mocidade.


Acoso Laboral no Concello de Sada

O ESCÁNDALO

Cando os cidadáns deste país escandalizámonos ante o aluvión de noticias sobre as tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, facémonos cruces ante a nosa inocencia que, durante tantos anos, non nos deixou ver a pestilente realidade que se escondía baixo a fachada do supostamente impoluto estado de dereito.

E é patente que esta situación esténdese non só aos altos niveis da administración, senón a TODOS os niveis. Non é infrecuente ver como se relaxan as normas ata o escandaloso, cunha complicidade colectiva que sempre ocorre onde a corrupción está instalada de antigo. Non é difícil imaxinar que un/a funcionario/a que chegue a un ámbito institucional destas características, cargado de boa vontade e ganas de facer ben o seu traballo con eficacia e honestidade, resulte un elemento estraño e molesto que ameaza con non adaptarse á normativa non escrita que reina ás súas anchas nesa contorna. E iso supoñendo que non implique un perigo de destape de corruptelas e manipulacións ilegais. Total, que nos atoparemos con toda seguridade ante un caso de acoso laboral, onde se buscarán todos os medios posibles, legais ou ilegais, para provocar a desaparición do elemento incómodo e perigoso.

E nestas parece que estamos no Concello de Sada co caso da funcionaria Herminia Sánchez. Como explicamos con anterioridade Herminia accedeu por oposición no ano 2008 ao posto de auxiliar administrativa na o servizo de Rendas e Exaccións, e desde o primeiro momento decatouse de que non era ben recibida. Aos 14 días do seu ingreso abríuselle un expediente por falta moi grave, practicamente sen tempo nin para coñecela. Foi arquivado por irregularidades e contradicións varias. Posteriormente abríronselle dous expedientes mais co resultado dunha suspensión de emprego e soldo por catro anos infestado de irregularidades similares ás do primeiro expediente pero que non puido recorrer ao Supremo por falta de medios. Unha vez transcorrido o tempo de sanción tivo que solicitar a axuda da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia para poder incorporarse ao seu posto, a cal tivo que requirir ata en dúas ocasións ao Concello para que lle informase sobre o cumprimento das sancións e a data de incorporación. Foi advertida polo Concello que non pode ocupar o seu posto de momento, e que se lle avisará en canto sexa posible. Ela decide facer acto de presenza durante a xornada laboral deixando constancia diso no Rexistro, en previsión de que, á vista dos antecedentes, utilícese a súa ausencia para sancionala de novo. E cando ao fin culmínase a incorporación comeza unha nova etapa que reafirma os problemas anteriores, aínda que como veremos, con certas variacións na metodoloxía.

A súa reincorporación produciuse en febreiro de 2015 e tras pasar dous anos soportando unhas durísimas condicións de traballo, finalmente o 4 de xaneiro de 2017 ábreselle un novo expediente disciplinario, o cuarto, onde se lle acusa de faltas graves ou moi graves no que parece un novo intento de desfacerse dela como sexa. E a pesar de que o expediente non era executivo xa que era recurrible, obrígaselle a abandonar o seu posto utilizando mesmo á Policía Local. Toda unha demostración da obsesión enfermiza por expulsala do seu posto.

Como parte do procedemento fáiselle un longo interrogatorio por parte da instrutora do expediente no que, na nosa opinión, queda en evidencia a escasa validez das acusacións. Vexamos.

Unha acusación reiterativa que se lle fai no expediente é que Herminia négase repetidamente a acudir ao despacho do alcalde ou do interventor cando se lle convoca. Ela négao e afirma que sempre obedece as ordes que se lle dan, aínda que habitualmente dánselle tarefas que non lle corresponden. A súa palabra contra a deles. A quen crerá a instrutora do expediente?

Ela reitera que está a sufrir mobbing e por iso ten que gravar as conversacións como único medio de demostrar a falsidade das acusacións. É curioso que o propio alcalde enviáralle no seu momento unha orde de servizo prohibíndolle gravar nas dependencias municipais, algo que é plenamente legal. Parece que hai que negarlle elementos de defensa.

Outra acusación repetida é que non tramitaba diversas propostas que se lle encargaban, e ela refuta a acusación dicindo que cando se deu conta da acusación decidiu poñer o dia e data da tramitación no reverso das propostas, para poder demostrar a falsidade da mesma. E engadiu que ás veces durante días non lle daban traballo, e de súpeto alagábana de propostas. E que se ás veces non podía tramitar as propostas é porque o interventor non lle daba a documentación necesaria.

Herminia afirma que existe unha clara discriminación contra ela en relación aos seus compañeiros, tanto na información que se lle dá sobre as tarefas como nos materiais de que dispón para realizalas, xa que carece de programas adecuados e actualizacións.

Acúsaselle de gravar as conversacións en horario laboral e ela admíteo, pero insiste que non ten outro remedio porque só así pode demostrar a falsidade das acusacións. E afirma que o alcalde lle ofreceu varias veces permutar o seu posto cunha funcionaria de Bergondo, ao que ela negouse porque non sería legal. Tanta obsesión por apartala do posto gañado por oposición non resulta claramente sospeitoso? Que é o que se trata de ocultar? A que datos non se lle quere deixar acceder?

Outra acusación frecuente é que non tramita as facturas, o que ela nega, e afirma que comprobou que todos as facturas tramitadas por ela desde abril do ano pasado están no despacho do interventor sen conformar, o que lle leva a preguntarse se en realidade non eran mais que traballos ficticios os que se lle encargan.

Poderiamos seguir con mais acusacións reiterativas pero cremos que é suficiente para deixar clara a situación. Existe no Concello de Sada unha auténtica obsesión por apartala do posto que ela gañou por oposición. Por que? Vostedes mesmos. E non podemos esquecer que ela presentou unha denuncia xudicial por acoso laboral, na via Social, o pasado ano 2016. E iso significa que a incoación deste expediente cheo de anomalías e acusacións só demostrables con testemuñas afíns, casualmente os mesmos que interviñeron no seu día no primeiro expediente que foi arquivado por irregularidades e contradicións, ten todo o aspecto de ser unha represalia, e iso debería conducir á anulación do mesmo por violar a garantía de indemnidad da denunciante.

Non creo que a quen lea este escrito sorpréndalles este tipo de actuacións, xa que os medios de comunicación infórmannos a miúdo de casos semellantes que deixan en evidencia a indefensión das vítimas. É outra demostración de que a corrupción non é só ?meter a man na caixa?, que tamén, senón utilizar a administración pública coma se fose un coto privado e premiar a quen se somete e castigar a quen se resiste sen reparar nos medios. Un vergoñoso escándalo

Febreiro de 2017

Antonio París
==========================================================
EL ESCÁNDALO

Cuando los ciudadanos de este país nos escandalizamos ante el aluvión de noticias sobre las tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, nos hacemos cruces ante nuestra inocencia que, durante tantos años, no nos dejó ver la pestilente realidad que se escondía bajo la fachada del supuestamente impoluto estado de derecho.

Y es patente que esta situación se extiende no solo a los altos niveles de la administración, sino a TODOS los niveles. No es infrecuente ver como se relajan las normas hasta lo escandaloso, con una complicidad colectiva que siempre ocurre donde la corrupción está instalada de antiguo. No es difícil imaginar que un/a funcionario/a que llegue a un ámbito institucional de estas características, cargado de buena voluntad y ganas de hacer bien su trabajo con eficacia y honestidad, resulte un elemento extraño y molesto que amenaza con no adaptarse a la “normativa” no escrita que reina a sus anchas en ese entorno. Y eso suponiendo que no implique un peligro de destape de corruptelas y manipulaciones ilegales. Total, que nos encontraremos con toda seguridad ante un caso de acoso laboral, donde se buscarán todos los medios posibles, legales o ilegales, para provocar la desaparición del elemento incómodo y peligroso.

Y en estas parece que estamos en el Ayuntamiento de Sada con el caso de la funcionaria Herminia Sánchez. Como hemos explicado con anterioridad Herminia accedió por oposición en el año 2008 al puesto de auxiliar administrativa en al servicio de “Rendas e exaccións”, y desde el primer momento se percató de que no era bien recibida. A los 14 días de su ingreso se le abrió un expediente por falta muy grave, prácticamente sin tiempo ni para conocerla. Fue archivado por irregularidades y contradicciones varias. Posteriormente se le abrieron dos expedientes mas con el resultado de una suspensión de empleo y sueldo por cuatro años plagado de irregularidades similares a las del primer expediente pero que no pudo recurrir al Supremo por falta de medios. Una vez transcurrido el tiempo de sanción tuvo que solicitar la ayuda de la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia para poder incorporarse a su puesto, la cual tuvo que requerir hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento para que le informase sobre el cumplimiento de las sanciones y la fecha de incorporación. Fue advertida por el Ayuntamiento que no puede ocupar su puesto de momento, y que se le avisará en cuanto sea posible. Ella decide hacer acto de presencia durante la jornada laboral dejando constancia de ello en el Registro, en previsión de que, a la vista de los antecedentes, se utilice su ausencia para sancionarla de nuevo. Y cuando al fin se culmina la incorporación comienza una nueva etapa que reafirma los problemas anteriores, aunque como veremos, con ciertas variaciones en la metodología.

Su reincorporación se produjo en febrero de 2015 y tras pasar dos años soportando unas durísimas condiciones de trabajo, finalmente el 4 de enero de 2017 se le abre un nuevo expediente disciplinario, el cuarto, donde se le acusa de “faltas graves o muy graves” en lo que parece un nuevo intento de deshacerse de ella como sea. Y a pesar de que el expediente no era ejecutivo ya que era recurrible, se le obliga a abandonar su puesto utilizando incluso a la Policía Local. Toda una demostración de la obsesión enfermiza por expulsarla de su puesto.

Como parte del procedimiento se le hace un largo interrogatorio por parte de la instructora del expediente en el que, en nuestra opinión, queda en evidencia la escasa validez de las acusaciones. Veamos.

Una acusación reiterativa que se le hace en el expediente es que Herminia se niega repetidamente a acudir al despacho del alcalde o del interventor cuando se le convoca. Ella lo niega y afirma que siempre obedece las órdenes que se le dan, aunque habitualmente se le dan tareas que no le corresponden. Su palabra contra la de ellos. ¿A quien creerá la instructora del expediente?
Ella reitera que está sufriendo mobbing y por eso tiene que grabar las conversaciones como único medio de demostrar la falsedad de las acusaciones. Es curioso que el propio alcalde le había enviado en su momento una orden de servicio prohibiéndole grabar en las dependencias municipales, algo que es plenamente legal. Parece que hay que negarle elementos de defensa.

Otra acusación repetida es que no tramitaba diversas propuestas que se le encargaban, y ella refuta la acusación diciendo que cuando se dio cuenta de la acusación decidió poner el dia y fecha de la tramitación en el reverso de las propuestas, para poder demostrar la falsedad de la misma. Y añadió que a veces durante días no le daban trabajo, y de repente la inundaban de propuestas. Y que si a veces no podía tramitar las propuestas es porque el interventor no le daba la documentación necesaria.

Herminia afirma que existe una clara discriminación contra ella en relación a sus compañeros, tanto en la información que se le da sobre las tareas como en los materiales de que dispone para realizarlas, ya que carece de programas adecuados y actualizaciones.

Se le acusa de grabar las conversaciones en horario laboral y ella lo admite, pero insiste que no tiene otro remedio porque solo así puede demostrar la falsedad de las acusaciones. Y afirma que el alcalde le ofreció varias veces permutar su puesto con una funcionaria de Bergondo, a lo que ella se negó porque no sería legal. Tanta obsesión por apartarla del puesto ganado por oposición ¿no resulta claramente sospechoso? ¿Qué es lo que se trata de ocultar? ¿A que datos no se le quiere dejar acceder?

Otra acusación frecuente es que no tramita las facturas, lo que ella niega, y afirma que ha comprobado que todos las facturas tramitadas por ella desde abril del año pasado están en el despacho del interventor sin conformar, lo que le lleva a preguntarse si en realidad no eran mas que trabajos ficticios los que se le encargan.

Podríamos seguir con mas acusaciones reiterativas pero creemos que es suficiente para dejar clara la situación. Existe en el Ayuntamiento de Sada una auténtica obsesión por apartarla del puesto que ella ganó por oposición. ¿Por qué? Ustedes mismos. Y no podemos olvidar que ella ha presentado una denuncia judicial por acoso laboral, en la via Social, el pasado año 2016. Y eso significa que la incoación de este expediente lleno de anomalías y acusaciones solo demostrables con testigos afines, casualmente los mismos que intervinieron en su día en el primer expediente que fue archivado por irregularidades y contradicciones, tiene todo el aspecto de ser una represalia, y eso debería conducir a la anulación del mismo por violar la garantía de indemnidad de la denunciante.

No creo que a quienes lean este escrito les sorprenda este tipo de actuaciones, ya que los medios de comunicación nos informan a menudo de casos semejantes que dejan en evidencia la indefensión de las víctimas. Es otra demostración de que la corrupción no es solo “meter la mano en la caja”, que también, sino utilizar la administración pública como si fuese un coto privado y premiar a quienes se someten y castigar a quienes se resisten sin reparar en los medios. Un vergonzoso escándalo
Febrero de 2017
Antonio París

Campaña da Rede Galega de Apoio ás persoas RefuxiadasDesde a Rede Galega de Apoio ás persoas Refuxiadas lanzamos esta campaña pois é necesario resover con urxencia a situación das persoas refuxiadas en campamentos en Grecia e Turquía que están morrendo de frio sen unha xustificación lóxica por parte das autoridades competentes.

Esiximos que se cumpran inmediatamente os compromisos de acollida e reubicación de persoas refuxiadas comprometidos polo Estado Español ante a UE. 

Tamén exisimos a anulación do acordo entre a UE e Turquía de todos os tratados que, do mesmo xeito supoñen a vulneración e un risco para a grantía dos dereitos humanos das persoas.

CHANGE.ORG- CAMPAÑA firmas on line:
 https://www.change.org/p/mariano-rajoy-rachemos-fronteiras-galicia-terra-de-acollida?recruiter=20547567&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 - Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es - 981-576 142
www.forogi.wordpress.com

Conferencia sobre A Píllara das Dunas en Ferrolterra na Sociedade Galega de Historia Natural


Conferencia sobre A Píllara das Dunas en Ferrolterra na Sociedade Galega de Historia Natural


O vindeiro venres día 31 ás 19:00h no salón de actos da Sociedade Galega de Historia Natural, terá lugar unha conferencia que leva por nome "A PÍLLARA DÁS DUNAS en Ferrolterra", na que participará como poñente a Dra. Dna. María Vidal Malde, bióloga da USC.

SGHN Delegación Ferrol

COMUNICADO DE PRENSA DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA E XUNTAS DE PERSOALCOMUNICADO DE PRENSA DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA E XUNTAS DE PERSOAL


Na Roda de Prensa á que asistiron representantes de organizacións sindicais, cidadás, de enfermos e parlamentarias informouse:

1.- Da grave situación do sistema sanitario público galego en estado crítico tralos recortes do 18% do orzamento sanitario,  eliminación de máis de 1.800 postos de traballo dos que 513 foron prazas de médicos, 200 de enfermeira ou de máis de 450 camas; a utilización da colaboración Público Privada para financiar e xestionar os novos centros sanitarios como o Novo Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo que sufriu un recorte do 30% de camas, quirófanos, servizos de urxencias, superficie ou calidade do equipamento; o desmantelamento da Atención Primaria co abandono de máis de 60 centros de saúde e de máis de 1.000 prazas de traballadores; a privatización de servizos esenciais como o Laboratorio Central de Galicia, a docencia ou a planificación das actividades do SERGAS e a Conselleria de Sanidade; ou o abandono do Plan dá Muller, Drogodependencias ou Saude Mental, etc.

2.- Dos encontros de SOS cos líderes políticos do PS-PSOE, BNG e En Marea (Leiceaga, Pontón e Villares) que expresaron o seu apoio ao proceso de información á cidadanía e os traballadores sanitarios e a convocatoria posterior de mobilizacións en defensa do sistema, no que participarán as organizacións sociais, sindicais, profesionais e políticas.

3.- Subliñouse a importancia de que neste estratexia terá un papel esencial a colaboración da Plataforma  SOS -  Xuntas de Persoal representativas dos traballadores sanitarios das diferentes áreas sanitarias de Galicia

Manuel Martin

Portavoz SOS Sanidade Pública 

Obradoiro Pandeireta Suso Vaamonde


O Real Coro Toxos e Froles organiza un obradoiro de pandeireta impartido por Suso Vaamonde. Remitimos información do mesmo. O prazo de inscrición remata o vindeiro venres 24 de Marzo e é gratuito. Adxuntamos cartel e información do curso. Agradecen a difusión entre os vosos contactos.
Descripción: 
Decano dos Coros Galegos
Medalla de Ouro de Galiza
Rúa Magdalena 220
Apdo. 72 - 15402 - Ferrol
www.toxosefroles.com
info@toxosefroles.com
650 788 374

Caranza: Comparte os teus recordos, as túas vivencias, as historias do barrio


Comparte os teus recordos, as túas vivencias, as historias do barrio

"Memoria dun século" é un espazo para compartir os recordos, as vivencias, os sucesos do barrio. Unha conversa entre os veciños e veciñas para tecer a historia social. Procúrase recuperar a voz de suxeitos que tradicionalmente non tiveron presenza pública. Profundizar na perspectiva subxectiva das mulleres a través da súas historias de vida. Vincular as historias persoais cos procesos macrosociais en que se insiren. “Memoria dun século” usa a autobiografía como un testemuño social. Parte da memoria individual para traer a memoria do territorio e das xeracións pasadas.

Caranza, memoria dun século
Mércores 29 de marzo, 5, 19, 26 de abril, 3, 10, 24 de maio. Ás 17.00h
Na Asociación Veciñal de Caranza. Centro Cívico, 2º piso, Avd. Castelao s/n

Actividade gratuíta
Máis información
698 157 414

PENDURA NO TEU BALCÓN A BANDEIRA DA REPÚBLICA!


A Asemblea Republicana de Vigo lanza este ano unha campaña para que dende o 10 ao 14 de abril  e baixo o  lema PENDURA  NO TEU BALCÓN A BANDEIRA DA REPÚBLICA  a imaxe da bandeira tricolor  se faga presente no espazo publico e cidadán e sexa asumida  masivamente como máximo referente da negación e oposición ao réxime monárquico que padecemos. Contra a opresión a rebeldía e contra a Monarquía  a República. Porque non cabe dubida que, no conflito dialéctico das contradicións  simbólicas, a imaxe da bandeira da República  é a que mellor pode encarnar a loita  contra  esa institución medieval e antidemocrática que impuxo a ditadura.


Os homes e mulleres que integramos a Asemblea Republicana de Vigo, cremos que non basta con que todos os anos levemos ás rúas os valores democráticos que implica a República a través da manifestación que organizamos, senón que estamos convencidos de que esa mobilización,xa institucionalizada todos os 14 de abril, debería ultrapasar o marco do compromiso colectivo e popular para achegarse tamén, coa mesma determinación e forza, ao espazo privado e persoal simbolizado polas nosas casas.

Desa convicción nace esta iniciativa que pretendemos sexa acollida con entusiasmo e que tamén queremos institucionalizar cara o futuro.

CONSEGUE A TÚA BANDEIRA  AO PREZO DE 5 EUROS EN

Livraría Andel  (Rúa Camelias 102)
Livraría Versus  (Rúa Venezuela 80)
Café De Catro a Catro(Rúa Girona 16)
Manolo  986252214
Ramón   636788368  (Vigo-Centro)

IMPLÍCATE E COLABORA NA DISTRIBUCIÓN DE BANDEIRAS

EMPREGA AS REDES SOCIAIS  E ESPALLA ESTA INCIATIVA.


Urxente! Suspendida Conferencia "Periodismo, poder mediático e prensa alternativa"


A A. C. Fuco Buxán lamenta ter que suspender o acto previsto para o xoves día 23 ás 19:30 horas no C. C. Torrente Ballester, consistente na conferencia "Periodismo, poder mediático e prensa alternativa" que ía ser impartida por Cristina Fallarás. Cristina non poderá acudir por motivos personais o citado día polo que a mesma queda Suspendida. Porén, traballaremos para acadar outra data e darlle saída á dita conferencia. Desculpade as molestias.

Homenagem a Carvalho CaleroO día 25 de março, 12:30 Hs, coincidindo com o 27º aniversário do passamento do ilustre ferrolano Ricardo Carvalho Calero a Fundaçom Artábria realiza, mais um ano, umha homenagem diante das ruínas da sua casa natal em Ferrol Velho com poesía, música, intervençons e oferta floral.

Presentación libro "Breve historia da Coluna Sanfins" a cargo de Lorena Cuevas e Eliseo FernándezPresentación libro "Breve historia da Coluna Sanfins" 

a cargo de Lorena Cuevas e Eliseo Fernández

Mércores día 22 de marzo ás 19,30 h. no Ateneo
Entrada libre

O Grupo de Memoria Histórica da CNT Galiza vén de publicar un libro que trata da mobilización obreira en defensa da liberdade tras o golpe fascista de 1936 iniciada polos mineiros de Lousame na chamada Coluna Sanfins.

Esta homenaxe a unha historia esquecida foi realizada coa colaboración da Sociedade Histórica e Cultural "Coluna Sanfins" e conta con 120 páxinas sob licenza Creative Commons que narran a historia da Coluna Sanfins, as suas orixes, o contexto histórico e a importancia da minería, a represión e resistencia e os vestixios da memoria obreira.

Lorena Cuevas e Eliseo Fernández, autora e autor dos textos e membros do Grupo de Memoria Histórica da CNT, presentan este traballo, o primeiro dunha colección que pretende tirar do esquecemento moitas das historias de combate, morte e represión que aínda continúan silenciadas.

A Coluna Sanfins

En xullo de 1936, un numeroso grupo de traballadores e traballadoras das minas de Sanfins, situadas na freguesía de Vila Cova, en Lousame, foron protagonistas da resistencia ao golpe militar fascista na provincia da Coruña. Desde as minas do val de Sanfins trasladáronse a Noia, despois a Compostela, máis tarde a Ordes e finalmente á Coruña, tentando facer fronte aos militares golpistas. En combate con tropas regulares con armamento e preparación militar, os sindicalistas da CNT de Sanfins só contaban coa dinamita que usaban no seu traballo de mineiros e, malia todo, foron quen de manter os militares acuartelados en Compostela ao seu paso pola cidade e manter a resistencia por varios días e recuperar parte da cidade da Coruña nos combates polas rúas. Unha vez derrotados, unha boa parte deles aínda formou parte das iniciativas de resistencia aos militares alzados, tanto nas tropas milicianas (é o caso do célebre "Batallón Galicia") como máis tarde nas organizacións clandestinas e na guerrilla antifranquista.

A resultas do seu combate, moitas das integrantes da Coluna Sanfins e do movemento libertario de Lousame e da súa comarca foron asasinados, padeceron o cárcere, a represión e a persecución, mais parécenos moi importante esquecer en certa medida o seu carácter de vítimas para chamar a atención sobre o seu elevado exemplo de rebeldía e reivindicación.

Non desexamos lembrarnos do pasado para doernos dos padecementos das persoas que sufriron a represión franquista, senón para remarcar os ideais e os combates que fixeron deles homes e mulleres perseguidas. Para erguer tamén a súa memoria como exemplo das posibilidades do traballo mancomunado de homes e mulleres a prol dunha nova organización social, sen amos nin escravos, sen pastores nin rabaños.

A memoria da Coluna Sanfins é tamén a memoria das xentes de Lousame, Noia, Compostela, Ordes, Coruña e de toda a Galiza, que participaron na resistencia ao golpe militar: mineiros da Pontenova e Viveiro, carrilanos de Verín e A Gudiña, traballadores pesqueiros de todo o litoral, o operariado organizado de Ferrol, Vigo, Lugo, Monforte, Vilagarcía ou Tui, e as labregas e labregos rebeldes de todo o país. Vaia este texto como unha primeira pedra no esforzo por recuperar a súa historia e a súa memoria, como base para o traballo de reedificar unha cultura reivindicativa e libertaria na nosa terra. 

Concentración contra Entrada de Gaseiro


Estando prevista a entrada na Ría do Gaseiro nº 222 cargado de GNL para REGANOSA, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca CONCENTRACIÓN mércores 22 de marzo, ás 19 hs diante do Edificio da Xunta de Galicia Praza Amada García – Ferrol

PLANTA DE GAS: PECHE XÁ !

Palestra 23 de marzo ADEGA-FERROLTERRAEstimada amiga. Esta quinta feira 23 de Marzo, as 19.30h no salón de actos do antiguo hospicio ( /Méndez Núñez s/n Amboaxe-Ferrol ) esta delegación de ADEGA, vai desenrolar unha palestra na que se falará dos valores dos Montes de Brión e do Cha. Uns montes que até ben pouco, ían ser unha entulleira na que se ía depositar os refugallos non valorizávels de fazer o túnel ao porto exterior. Grazas a mobilización de ADEGA, xunto coa veciñanza e o BNG conseguimos que o ministerio de fomento e a autoridade portuaria desbotase o proxecto UNHA GRAN VICTORIA. Nesta palestra se falará da riqueza meio ambiental e cultural que ha nestes montes xunto coa reclamación histórica por parte da veciñanza de que sexan uns montes de uso man común e os poñentes serán: pola veciñanza José Oreona presidente de aavv de Brión, o membro do grupo de arqueoloxía Terra de Trasancos Alberto López e o profesor da UDC e un dos máximos expertos en floresta da Costa Artabra Jaime Fagúndez. Nun archivo anexo deixote o cartaz que elaboramos pra anunciar a palestra por se é do teu interese colalo no teu centro de traballo o nos teus lugares de ocio.

Sen máis e esperando a tua presenza na palestra que promete ser interesante recibe unha forte aperta ecoloxista

--
adegatrasancos@adega.gal//ADEGA (Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza)//Delegación de Ferrolterra//Apartado de Correos 481, C.P.: 15480 - Ferrol//ASÓCIATE!!!//www.adega.gal

Prantación dun retoño da Árbore de GernikaOnte, 17 de Marzo, en Narón, diante do Pazo da Cultura, celebrouse a prantación dun retoño da Árbore de Gernika, en lembranza das vítimas do bombardeo daquela cidade, agora que está próximo o 80º aniversario.

Este roble, será un símbolo permanente de fraternidade co pobo vasco, un símbolo de paz, democracia e liberdade contra a barbarie e a intolerancia.

No acto, promovido polo Concello de Narón e a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, transcurreu coas intervencións da Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, o Alcalde de Narón, José Manuel Blanco e Enrique Barrera, en representación de Memoria Histórica Democrática.

Participaron tamén o grupo de baile Alxibeira e Banda de Gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón.

Viva a Árbore de Gernika!
Gora Gernikako Arbola!
Viva el Árbol de Gernika!

Álbum 1
 https://goo.gl/photos/MHMFAPetKpoWkmA57

Álbum 2
https://goo.gl/photos/wufsYBAFKXGqxtHE9

Álbum 3
https://goo.gl/photos/EGhVxqz9CRNdkWck7

Exposición "Ferrol e as Irmandades da Fala"

A Biblioteca Municipal comprácese en informar a vostede sobre a Exposición "Ferrol e as Irmandades da Fala" que se inaugurará o próximo martes día 21 de marzo ás 12.00 h e que se amosará ata o 26 de maio na Sala de Exposicións da Biblioteca Municipal Central, 3º andar. Horario de luns a venres: de 9.00 a 21.00 h.
La Biblioteca Municipal se complace en comunicarles que a partir del lunes día 20 de marzo a las 14.00 h se podrán retirar las invitaciones para la sesión de la Hora del cuento que se celebrará el viernes 24 de marzo a las 18.00 h con la presencia de la Compañía Trinke Trinke.


“Periodismo, poder mediático e prensa alternativa” con Cristina Fallarás


A A. C. FUCO BUXÁN convídate á próxima presentación Nº40 FUCO BUXÁN a revista que enmárcase dentro da conferencia “Periodismo, poder mediático e prensa alternativa” impartida por Cristina Fallarás que terá lugar o o vindeiro xoves 23 de marzo ás 19.30h no Centro Cultural Torrente Ballester, na Sala de Proxectos.

Cristina Fallarás Sánchez (Zaragoza, 1968) é periodista (Universidade Autónoma de Barcelona) e escritora. Na súa traxectoria como periodista destaca a súa faceta como directora de diario16.com así como da edición catalana de El Mundo. Tamén, traballou en Cadena Ser, Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Antena 3 TV e Telecinco onde actualmente participa en el programa Las Mañanas de Cuatro e podemos ler os seus artigos nos diarios dixitais publico.es y ctxt.es.

Como escritora, cabe destacar  a obra ‘Las niñas perdidas’, pola cal foi galardonada co Premio de Novela Negra L'H Confidencial 2011 e Premio Hammett 2012 (Semana Negra de Xixón), converténdose con este último na primeira muller en recibilo en toda a historia do galardón.

Apresentaçom de Bolcheviques-Bolxeviques esta sexta-feira na Fundaçom Artábria

Apresentaçom de Bolcheviques-Bolxeviques esta sexta-feira na Fundaçom Artábria

Na sexta-feira 17 de março às 20.30hs decorrerá a apresentaçom do projeto "Bolcheviques: 1917-2017". "Bolxeviques 1917-2017". Coordinado pola escritora Teresa Moure e editado por Xerais e Através editora.

Um livro coletivo de dous volumes, no que participam 23 autores e autora, que pretende ser o contributo galego para a necessária revisom da Revoluçom Bolchevique no seu 100º aniversário; umha maneira de participar neste território da Galiza na voragem, se nom daqueles acontecimentos, sim da reflexom sobre o seu impacto histórico e ideológico.

No livro entre outras pessoas escrevem Maurício Castro, Francisco Rodríguez ou Marga Corral. Na apresentaçom, além da coordenadora, estarám a sindicalista Marga Corral e o historiador Eliseo Fernández.


Travessa de Batalhons nº7 Esteiro
15403 Ferrol - GALIZA
Telefone: +34 981 35 29 86
Segue-nos em twitter @fartabria e em facebook!

ACAMPA pola paz e o dereito a refuxio


Reunión ACAMPA o xoves 30 de Marzo de 2017 ás 19:30 horas no Ateneo FerrolánEstimados amigos/as:

Póñome en contacto con Vd. en representación de Acampa, asociación sociocultural sen fins de lucro, desde a que estamos a organizar un evento internacional de información e sensibilización sobre a crise humanitaria das persoas refuxiadas.

O evento, denominado Acampa pola paz e o dereito a refuxio, é unha iniciativa cidadá cuxo acto central terá lugar entre os días 15 e 18 de xuño de 2017 na Coruña.


Trátase dun simbólico campo de persoas refuxiadas no centro da cidade, que se porá en marcha coa participación de gran parte do tecido social, tanto persoas a título individual como organizacións e asociacións de todo tipo. Neste campamento desenvolveremos decenas de actividades encamiñadas a crear unha rede de participación e resposta, co obxectivo de contrastarmos a información e promovermos a implicación cidadá en todos os ámbitos. Previamente, ao longo de todo este ano, levaremos a cabo unha acción continuada de sensibilización sobre os dereitos humanos, co fin de analizar as causas e consecuencias das crisis humanitarias.

No documento adxunto a este correo pode ver de forma gráfica e sintética os obxectivos da iniciativa. Acampa é un proxecto da Plataforma Coruña Contra a Guerra, integrada por moitas persoas comprometidas, ONG locais e internacionais, asociacións, entidades sociais e sindicais,e que recibe o apoio das institucións locais.

Temos moito interese en contar coa súa participación nos actos centrais do mes de xuño e ao longo dese ano.

Desexamos que esta proposta lle interese e por iso queremos manter unha reunión cando vostedes dispoñan.

Saúdos cordiais.

Xosé Abad
Presidente Asociación ACAMPA

Reunión ACAMPA o xoves 30 de Marzo de 2017 ás 19:30 horas no Ateneo Ferrolán

REDE MUNICIPALISTA CONTRA A DÉBEDA ILEXÍTIMA.


REDE MUNICIPALISTA CONTRA A DÉBEDA ILEXÍTIMA.

por aforropublico

Logo-Red-municipios-contra-la-deuda


REDE MUNICIPALISTA CONTRA A DÉBEDA ILEXÍTIMA:
https://www.youtube.com/watch?v=H2HYQd0TtHM

Levántate unha e outra vez ata que os cordeiros convértanse en leóns !!!!!
http://municipioscontraladeuda.org/mociones-antideuda/
Siguen a chuparnos o sangue e deixamonos !!!!

PACD: http://auditoriaciudadana.net

O xefe do Zorros coidando as Galiñas:
MARIO DRAGHI:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
Carreira internacional e papel en Goldman Sachs

Entre 1985 e 1990 foi director executivo do Banco Mundial. Entre xaneiro de 2002 e xaneiro de 2006 foi vicepresidente, por Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs, cuarto banco de investimento do mundo. Mentres Draghi era vicepresidente de Goldman Sachs international, un dos máximos responsables da compañía en Europa, a compañía asesorou a Kostas Karamanlis sobre como ocultar a verdadeira magnitude do déficit grego.4 5 Esta ocultación da fraude conduciu á crise da débeda soberana en Grecia. De feito, en xuño de 2011, Draghi foi preguntado no Comité Económico do Parlamento Europeo polas súas actividades en Goldman Sachs, en relación ao ocultamiento en Grecia.6
Gobernador do Banco de Italia
O día 29 de decembro de 2005 foi nomeado gobernador do Banco de Italia. Abandonou o cargo o 31 de outubro de 2011 para ocupar a presidencia do Banco Central Europeo, en substitución de Jean-Claude Trichet.

REDE MUNICIPALISTA CONTRA A DÉBEDA ILEXÍTIMA:

A) Declarar ilexítimos os intereses do Plan de pago a provedores

En febreiro de 2012, o Ministerio de Facenda, con Cristóbal Montoro á cabeza, aprobou o Real Decreto Lei 4/2012 para establecer un mecanismo de financiamento para o pago das débedas contraídas cos provedores por parte das entidades locais. O que comunmente se chamou as facturas nos caixóns. O plan foi lanzado e vendido á cidadanía como un plan de salvamento aos concellos e unha medida de reactivación económica que inxectaría diñeiro ás empresas que se atopaban nunha delicada situación debido a atrasos nos pagos e ás débedas que as administracións públicas habían contraído con elas, así como pola escaseza de crédito ofertado polos bancos.

A adhesión a este mecanismo de financiamento leva aparellada unha operación de endebedamento a longo prazo mediante un préstamo cunha ou varias entidades bancarias, e a obrigación por parte das entidades locais de aprobar un plan de axuste, que debe responder a uns criterios básicos ao obxecto de garantir a sustentabilidade financeira da operación. Este plan de axuste debe ser valorado favorablemente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para que quede autorizada a concertación da operación de endebedamento.

En resumo, este plan de financiamento consistía na concesión de créditos por parte de entidades bancarias privadas ás administracións locais para poder liquidar as débedas pendentes que estas tiñan cos seus provedores. Devanditos préstamos serían avalados pola Administración central, de tal maneira que se un municipio non cumpre cos pagos, será esta quen liquide as débedas co banco descontando ditas cantidades da Participación nos Ingresos do Estado (PÉ) que lle corresponde ao municipio. Máis de 5.000 municipios adheríronse a este plan, o que fixo aflorar máis de 10.000 millóns de euros en facturas nos caixóns que na súa gran maioría non tiñan partida orzamentaria.

Xa que unha entidade bancaria non corre ningún risco, porque será o Estado quen lle pague no caso de que o municipio non poida, o tipo de interese debería ser moi próximo ao cal o banco se financia. Pero os PPP viñeron dados con tipos de interese de máis do 5%, un tipo abusivo comparado co risco que leva o préstamo para os bancos e o prezo do diñeiro ao que conseguían os seus fondos por parte do BCE (entre o 0,25% e o 0%). A diferenza entre o que pagase o municipio se tivese a posibilidade de pedir diñeiro directamente ao BCE (0,25%) e o que paga á entidade financeira (entre o 4 e 6%) é o que calcularemos e declararemos ilexítima por considerar que son intereses abusivos.

Como calculamos os intereses abusivos do PPP?

Para calcular os intereses que pagamos en exceso, comparado co tipo de interese que estivo pagando a banca ao BCE, configuraremos unha táboa (pódela descargar aquí) cos pagos realizados aos bancos debidos ao PPP na que separaremos en dúas columnas diferenciadas o capital amortizado e os intereses. Na táboa colocaremos unha terceira columna co tipo de interese ao que o BCE prestou o diñeiro á banca privada (durante 2012 e 2013 atopábase no 0,25%, aínda que logo foi diminuíndo). Outra columna será a cantidade de intereses que abonaría o municipio se pagase ese mesmo capital ao tipo de interese ao que a banca podía acceder acudindo ao BCE. Nunha última columna calcularemos réstaa entre os intereses que pagamos e os que pagariamos co tipo de interese do BCE. A suma das cantidades desa última columna será o que declararemos como intereses abusivos e, por tanto, débeda ilexítima.

C) Declarar ilexítimo o rescate bancario

En xullo 2012 o Goberno aceptou o rescate ofrecido polo Mecanismo Europeo de Estabilidade (MEDE) que puxo á súa disposición un crédito de 100.000 millóns de Euros reembolsables en 4 tramos. O Estado recibiu 40.000 millóns, ata o momento, que foron en beneficio de bancos e caixas españolas, aínda que o compromiso de reembolso dos devanditos fondos foi asumido polo Estado. O MEDE obrigou ao Goberno español a asinar un acordo de devolución chamado Memorándum de Entendemento onde se recollen cláusulas que condicionan non só a política de regulación do sistema financeiro, senón a política fiscal, orzamentaria e laboral.

As consecuencias do rescate bancario son coñecidas por toda a poboación: recortes nos servizos políticos, os de todas, que destruíron o Estado de Benestar e están a contribuír a aumentar a emerxencia social e a porcentaxe de persoas que viven por baixo do limiar da pobreza; mentres se socializaban as perdas da banca, creando unha enorme débeda ilexítima que fixo que se disparase a nosa débeda externa.

Segundo o Tribunal de Contas, no seu informe de fiscalización sobre o FROB (Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria creado polo Goberno socialista en xuño do 2009), o Estado axudou aos bancos con 107.913.445.000? en 2009 e 2012. A operación directa de capital por parte do Estado dos bancos foi de 57.003.764.000?, informe remitido ao Congreso dos Deputados.

Para mostrar rexeitamento a esta situación expomos unha moción que calcule a cantidade que achegou o voso municipio ao rescate bancario para declaralo ilexítimo e esixir quitas correspondentes da débeda que teñen os municipios con esas mesmas entidades financeiras.

Pasos para facer o cálculo:

Buscar a poboación total do Estado español. 46.468.102 ao 1 de xullo de 2016.
Calcular a cantidade achegada por cada persoa dividindo a axuda directa de capital pola poboación total. 1.226,73 por habitante.
Buscar a poboación do noso municipio. http://www.ine.es/nomen2/index.do
Calcular a cantidade que achegaron as persoas do municipio.

http://municipioscontraladeuda.org/mociones-antideuda/

Homenaxe Bombardeo de Gernika


O 26 de abril de 1937, as aviacións de Italia e Alemaña bombardearon Gernika. Certamente non foi a primeira cidade bombardeada polo aire, nin a que sumou máis mortos, pero converteuse moi ao seu pesar nunha cidade que entrou na Historia, moi asociada á obra pictórica de Pablo Picasso.

A homenaxe que ofrecemos conxuntamente o concello de Narón e a Asociación Memoria Histórica Democrática, plantando un retoño da Árbore de Gernika, simboliza a transmutación dunha icona de irmandade étnico-tribal (no sentido positivo da expresión), nunha icona de irmandade ao redor dun valor transversal: a Paz.
O concello de Narón en colaboración coa Asociación Memoria Histórica Democrática organizan Homenaxe ás vítimas do Bombardeo de Gernika con gallo do seu 80 aniversario.

Nº 30 de FerrolAnalisisO Club de Prensa Ferrol presenta este mércores 15 de marzo o nº 30 de FerrolAnálisis ás 19:30 horas no Ateneo Ferrolán.  

Cuarta Mostra de Documentais en Galego" do Ateneo Ferrolán

Cunha PROMO da "Cuarta Mostra de Documentais en Galego" do Ateneo Ferrolán: http://opaii.blogspot.com.es/2017/03/cuarta-mostra-de-documentais-en-galego.html
Unha vez máis, o ATENEO FERROLÁN na súa aposta polo audiovisual organiza a IV MOSTRA DE DOCUMENTAIS EN GALEGO. Mostra que naceu no 2011 como plataforma para impulsar e difundir os documentais en galego.
Neste ano os documentais seleccionados son os seguintes:
  1. 15 anos da Fundaçom Artábria. O documentário. [37']
    Gravado no ano 2014 e editado no 2016. Este documental é un proxecto colectivo e amósanos a historia da Fundaçom Artábria durante os seus primeiros quince anos de vida.

  2. O Moredo. A resistencia do Entroido Ribeirao. [28']
    Gravado no ano 2016 e dirixido por David Vázquez. O documental lévanos ao Entroido Ribeirao, unha festa ancestral que se celebra na parroquia de Santiago de Arriba en Chantada (Lugo). O documental trata da súa resistencia no tempo, xa que primeiro tivo que loitar contra a opresión da ditadura e a igrexa e na actualidade contra o despoboamento que sofre o rural no interior de Galicia. Antes celebrábase en moitas parroquias das ribeiras chantadinas pero na actualidade só resiste no Moredo.

  3. Rádio Filispim. 10 anos de rádio libre e comunitaria. [34']
    Gravado no ano 2016 baixo a dirección de Óscar Quant e coa colaboración de Xende López na producción e de Juanpa Ameneiros na gravación e na edición. O documental recolle os dez primeiros anos de historia da Rádio Filispim, a Radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite no 93.9 da FM.
Esta IV MOSTRA DE DOCUMENTAIS EN GALEGO DO ATENEO FERROLÁN decorrerá o vindeiro xoves 23 de marzo de 2017 ás 19 horas no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán e a entrada será de balde.

||ALERTA|| Vuelo deportación Colombia y Perú


Confirmamos que el próximo miércoles 15 de marzo habrá un vuelo de deportación con destino Colombia. Aunque las redadas serán a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá de Madrid.

Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña a las compañías que realizan los vuelos (hasta hace poco Air Europa y desde hace unos meses Air Nostrum), desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…

*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en Twitter en @Stopdeportacion y a través de los hastags #AlertaVuelo y #StopDeportación.

Presentación en Vigo Juan Carlos I . La biografía sin silencios.Presentación en Vigo Juan Carlos I . La biografía sin silencios. Venres 17 de marzo en La Casa del Libro ás 19.30   (Velazquez Moreno 27)  Juan Carlos I . La biografía sin silencios http://www.mientrastanto.org/boletin-149/la-biblioteca-de-babel/juan-carlos-i-la-biografia-sin-silencios

Rebeca Quintans:  https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeca_Quint%C3%A1ns
 
ORGANIZA  A ASEMBLEA REPUBLICANA DE VIGO

Club de Lectura de Poesía da BibliotecaLuns día 13 de marzo, no Club de Lectura de Poesía da Biblioteca, o poeta VICTOR M. DIEZ lerá poemas do seu último libro. Lugar: Aula audiovisual (3ª planta). Hora: 19.30. Entrada libre.


Encontro Coral

 
A entidade Banda de Gaitas Tradicional “Airiños de Fene” ten o pracer de convidarnos a tod@s ao Encontro Coral que se celebrará o venres 17 as 20.30 na Casa da Cultura de Fene.

PRAGA DA PATACA

 
Enlace sobre as zonas infestadas, as zonas tampón e as medidas para a erradicación e control na PRAGA DA PATACA. Trátase dunha Resolución da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, que saíu publicada hoxe no Diario Oficial de Galcia (DOG):

 RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia, establecidas no Real decreto 197/2017 polo que se establece o Programa nacional de control e erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora Povolny

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170310/AnuncioG0426-080317-0003_gl.html

“Festival Solidaro para a Semente”Cartel do evento - Concello de Narón

O Concello de Narón e a Escola de Ensino Galego Semente de Trasancos organizan o “Festival Solidario para a Semente” que terá lugar este domingo, día 12, no Auditorio municipal de Narón (Praza de Galicia s/n). A cita, que dará comezo ás 17.30 horas, programouse coa temática das Irmandades da Fala en Galicia e consistirá nunha gran variedade de actividades ás que irán dando paso tres recoñecidos personaxes: o cantautor fenés Roger de Flor; o grupo tradicional infantil Quenindiole e a narradora oral Vero Rilo. O prezo das entradas é de 8 euros, se ben os menores de oito anos poderán asistir de balde.

No transcurso desta convocatoria estrearase unha curta realizada polo colectivo Semente e sortearase unha pandeireta artesá entre os asistentes. A cita, que se convoca por segundo ano consecutivo, aposta unha vez máis cunha variada programación por impulsar a lingua e a cultura galegas entre os adultos pero, especialmente, entre as nenas e os nenos de menor idade.

Stop Desafiuzamento A Coruña
O sábado 11 ás 12:30 da maña, Stop Desafiuzamento A Coruña imos realizar unha acción informativa no Obelisco, para explicar á cidadanía como poden facer para reclamar a devolución do diñeiro que nos levaron os bancos, como consecuencia da imposición da cláusula chan así como os diversos gastos de constitución da hipoteca.

Stop Desafiuzamentos A Coruña

Actos comunicación do Concello de Narón:-O “XX Trofeo de Bateis Cidade de Narón” reunirá este sábado a uns 400 regatistas na enseada da Gándara.-Aldea Nova acollerá o “X Encontro de debate sobre o medio rural galego” organizado polo Concello e Nova Escola Galega.


-O Auditorio municipal acolle mañá unha sesión informativa sobre a praga da couza guatemalteca da pataca.
 Charla sobre a praga da avelaíña guatemalteca da pataca

A Asociación Agrarista Círculo Gacela, coa colaboración da  Consellería de Medio  Rural ea Concelleria de Cultura de Ferrol, orgaiza unha charla informativa sobor a recente problemática da pataca.

A bisbarra de Ferrolterra é unha das bisbarras mais afectadas pola praga da couza guatemalteca da pataca. Unha praga que nos preocupa a todos e todas  xa que na meirande parte das casas temos horta e botamos patacas para nós e incluso para repartir coa familia.

 Aínda que a situación da praga non é nova, nos últimos días asistimos a unha manchea de resolucións, acordos, noticias e declaracións que xeran desinformación e inseguridade sobre que facer.

 A Xunta publicou un par de resolucións sobre este asunto obrigando a declarar as plantacións das patacas de cedo e prohibindo súa plantación ante a recente publicación dun decreto estatal prohibindo as plantacións e obrigando a levantar o xa sementado nos municipios afectados.

 Para aclarar conceptos, analizar o contexto normativo vixente e previsible, e solucionar as dúbidas que se están a xerar, a Asoc. Círculo Gacela organiza unha charla, que será impartida directamente por persoal técnico da Consellaría do Medio Rural.


Data: venres 10 de marzo

Hora: 18.00 horas

Lugar: Centro Cívico de Caranza

Imparte a charla: persoal técnico da Consellería do Medio Rural

 Quedamos a vosa disposición para calquer dubida que vos poida surdir.

Rafa Díaz

Asoc. Agrarista Círculo Gacela.- 661 378 960

Charla - Coloquio "10 de marzo; loita pola dignidade


Charla - Coloquio "10 de marzo; loita pola dignidade no local de FeC o 9 de marzo ás 20:00 horas.

Presentación do libro "Actas do Congreso Centenario de Hildegart Rodriguez Carballeira"Presentación do libro "Actas do Congreso Centenario de Hildegart Rodriguez Carballeira" 8 marzo ás 19,30 h. no Ateneo Ferrolán.

AL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA Y LUCHADORA


ADHESIÓN DE RESUMEN LATINOAMERICANO AL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA Y LUCHADORA EL PARO MUNDIAL DE MUJERES HARÁ TEMBLAR LA TIERRA!


 

Ciclo de Documentários em Língua Portuguesa. 
Xoves 9 ás 17 h. Organizado pola EOI de Ferrol o seu departamento de portugués proxectarán no #AteneoFerrolán unha serie de documentais en VO dentro do ciclo:

Ciclo de Documentários em Língua Portuguesa
 Organiza: EOI Ferrol

- José e Pilar (Miguel Gonçalves Mendes) [Portugal]
22 de febreiro ás 17 h.

- A vida é um sopro (Fabiano Maciel) [Brasil]
2 de marzo ás 19 h.

- Lixo extraordinário (Lucy Walker) [Brasil]
9 de marzo ás ​17
 h.

- Pfunguza / Eu, Mucavele [Moçambique]
15 de marzo ás 17 h.

O monte Campelo e Punta Frouxeira

Presentación libro: 

O monte Campelo e Punta Frouxeira.
              Xoves 9 ás 19,30 h.

O xoves día 9 de marzo ás 19:30 o Club de Prensa presenta o libro de Manuel González Guitiérrez O monte Campelo e Punta Frouxeira-Importancia militar e aproveitamento mineiro.

Entrada libre.

RACHEMOS COAS FRONTEIRAS!


Encontro con Djibril Faye   (migrante senegalés)

Mércores 15 de marzo
                Ás 20 Horas
Antigo Colexio Ramón Cabanillas (Rúa Castiñeiriño 21)   CompostelaREDE GALEGA EN APOIO ÁS PERSOAS REFUXIADAS

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 - Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es - 981-576 142
www.forogi.wordpress.com
A+ | a-

Séguenos no Twitter