Saltar ao contido principal

Acoso Laboral no Concello de Sada

O ESCÁNDALO

Cando os cidadáns deste país escandalizámonos ante o aluvión de noticias sobre as tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, facémonos cruces ante a nosa inocencia que, durante tantos anos, non nos deixou ver a pestilente realidade que se escondía baixo a fachada do supostamente impoluto estado de dereito.

E é patente que esta situación esténdese non só aos altos niveis da administración, senón a TODOS os niveis. Non é infrecuente ver como se relaxan as normas ata o escandaloso, cunha complicidade colectiva que sempre ocorre onde a corrupción está instalada de antigo. Non é difícil imaxinar que un/a funcionario/a que chegue a un ámbito institucional destas características, cargado de boa vontade e ganas de facer ben o seu traballo con eficacia e honestidade, resulte un elemento estraño e molesto que ameaza con non adaptarse á normativa non escrita que reina ás súas anchas nesa contorna. E iso supoñendo que non implique un perigo de destape de corruptelas e manipulacións ilegais. Total, que nos atoparemos con toda seguridade ante un caso de acoso laboral, onde se buscarán todos os medios posibles, legais ou ilegais, para provocar a desaparición do elemento incómodo e perigoso.

E nestas parece que estamos no Concello de Sada co caso da funcionaria Herminia Sánchez. Como explicamos con anterioridade Herminia accedeu por oposición no ano 2008 ao posto de auxiliar administrativa na o servizo de Rendas e Exaccións, e desde o primeiro momento decatouse de que non era ben recibida. Aos 14 días do seu ingreso abríuselle un expediente por falta moi grave, practicamente sen tempo nin para coñecela. Foi arquivado por irregularidades e contradicións varias. Posteriormente abríronselle dous expedientes mais co resultado dunha suspensión de emprego e soldo por catro anos infestado de irregularidades similares ás do primeiro expediente pero que non puido recorrer ao Supremo por falta de medios. Unha vez transcorrido o tempo de sanción tivo que solicitar a axuda da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia para poder incorporarse ao seu posto, a cal tivo que requirir ata en dúas ocasións ao Concello para que lle informase sobre o cumprimento das sancións e a data de incorporación. Foi advertida polo Concello que non pode ocupar o seu posto de momento, e que se lle avisará en canto sexa posible. Ela decide facer acto de presenza durante a xornada laboral deixando constancia diso no Rexistro, en previsión de que, á vista dos antecedentes, utilícese a súa ausencia para sancionala de novo. E cando ao fin culmínase a incorporación comeza unha nova etapa que reafirma os problemas anteriores, aínda que como veremos, con certas variacións na metodoloxía.

A súa reincorporación produciuse en febreiro de 2015 e tras pasar dous anos soportando unhas durísimas condicións de traballo, finalmente o 4 de xaneiro de 2017 ábreselle un novo expediente disciplinario, o cuarto, onde se lle acusa de faltas graves ou moi graves no que parece un novo intento de desfacerse dela como sexa. E a pesar de que o expediente non era executivo xa que era recurrible, obrígaselle a abandonar o seu posto utilizando mesmo á Policía Local. Toda unha demostración da obsesión enfermiza por expulsala do seu posto.

Como parte do procedemento fáiselle un longo interrogatorio por parte da instrutora do expediente no que, na nosa opinión, queda en evidencia a escasa validez das acusacións. Vexamos.

Unha acusación reiterativa que se lle fai no expediente é que Herminia négase repetidamente a acudir ao despacho do alcalde ou do interventor cando se lle convoca. Ela négao e afirma que sempre obedece as ordes que se lle dan, aínda que habitualmente dánselle tarefas que non lle corresponden. A súa palabra contra a deles. A quen crerá a instrutora do expediente?

Ela reitera que está a sufrir mobbing e por iso ten que gravar as conversacións como único medio de demostrar a falsidade das acusacións. É curioso que o propio alcalde enviáralle no seu momento unha orde de servizo prohibíndolle gravar nas dependencias municipais, algo que é plenamente legal. Parece que hai que negarlle elementos de defensa.

Outra acusación repetida é que non tramitaba diversas propostas que se lle encargaban, e ela refuta a acusación dicindo que cando se deu conta da acusación decidiu poñer o dia e data da tramitación no reverso das propostas, para poder demostrar a falsidade da mesma. E engadiu que ás veces durante días non lle daban traballo, e de súpeto alagábana de propostas. E que se ás veces non podía tramitar as propostas é porque o interventor non lle daba a documentación necesaria.

Herminia afirma que existe unha clara discriminación contra ela en relación aos seus compañeiros, tanto na información que se lle dá sobre as tarefas como nos materiais de que dispón para realizalas, xa que carece de programas adecuados e actualizacións.

Acúsaselle de gravar as conversacións en horario laboral e ela admíteo, pero insiste que non ten outro remedio porque só así pode demostrar a falsidade das acusacións. E afirma que o alcalde lle ofreceu varias veces permutar o seu posto cunha funcionaria de Bergondo, ao que ela negouse porque non sería legal. Tanta obsesión por apartala do posto gañado por oposición non resulta claramente sospeitoso? Que é o que se trata de ocultar? A que datos non se lle quere deixar acceder?

Outra acusación frecuente é que non tramita as facturas, o que ela nega, e afirma que comprobou que todos as facturas tramitadas por ela desde abril do ano pasado están no despacho do interventor sen conformar, o que lle leva a preguntarse se en realidade non eran mais que traballos ficticios os que se lle encargan.

Poderiamos seguir con mais acusacións reiterativas pero cremos que é suficiente para deixar clara a situación. Existe no Concello de Sada unha auténtica obsesión por apartala do posto que ela gañou por oposición. Por que? Vostedes mesmos. E non podemos esquecer que ela presentou unha denuncia xudicial por acoso laboral, na via Social, o pasado ano 2016. E iso significa que a incoación deste expediente cheo de anomalías e acusacións só demostrables con testemuñas afíns, casualmente os mesmos que interviñeron no seu día no primeiro expediente que foi arquivado por irregularidades e contradicións, ten todo o aspecto de ser unha represalia, e iso debería conducir á anulación do mesmo por violar a garantía de indemnidad da denunciante.

Non creo que a quen lea este escrito sorpréndalles este tipo de actuacións, xa que os medios de comunicación infórmannos a miúdo de casos semellantes que deixan en evidencia a indefensión das vítimas. É outra demostración de que a corrupción non é só ?meter a man na caixa?, que tamén, senón utilizar a administración pública coma se fose un coto privado e premiar a quen se somete e castigar a quen se resiste sen reparar nos medios. Un vergoñoso escándalo

Febreiro de 2017

Antonio París
==========================================================
EL ESCÁNDALO

Cuando los ciudadanos de este país nos escandalizamos ante el aluvión de noticias sobre las tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, nos hacemos cruces ante nuestra inocencia que, durante tantos años, no nos dejó ver la pestilente realidad que se escondía bajo la fachada del supuestamente impoluto estado de derecho.

Y es patente que esta situación se extiende no solo a los altos niveles de la administración, sino a TODOS los niveles. No es infrecuente ver como se relajan las normas hasta lo escandaloso, con una complicidad colectiva que siempre ocurre donde la corrupción está instalada de antiguo. No es difícil imaginar que un/a funcionario/a que llegue a un ámbito institucional de estas características, cargado de buena voluntad y ganas de hacer bien su trabajo con eficacia y honestidad, resulte un elemento extraño y molesto que amenaza con no adaptarse a la “normativa” no escrita que reina a sus anchas en ese entorno. Y eso suponiendo que no implique un peligro de destape de corruptelas y manipulaciones ilegales. Total, que nos encontraremos con toda seguridad ante un caso de acoso laboral, donde se buscarán todos los medios posibles, legales o ilegales, para provocar la desaparición del elemento incómodo y peligroso.

Y en estas parece que estamos en el Ayuntamiento de Sada con el caso de la funcionaria Herminia Sánchez. Como hemos explicado con anterioridad Herminia accedió por oposición en el año 2008 al puesto de auxiliar administrativa en al servicio de “Rendas e exaccións”, y desde el primer momento se percató de que no era bien recibida. A los 14 días de su ingreso se le abrió un expediente por falta muy grave, prácticamente sin tiempo ni para conocerla. Fue archivado por irregularidades y contradicciones varias. Posteriormente se le abrieron dos expedientes mas con el resultado de una suspensión de empleo y sueldo por cuatro años plagado de irregularidades similares a las del primer expediente pero que no pudo recurrir al Supremo por falta de medios. Una vez transcurrido el tiempo de sanción tuvo que solicitar la ayuda de la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia para poder incorporarse a su puesto, la cual tuvo que requerir hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento para que le informase sobre el cumplimiento de las sanciones y la fecha de incorporación. Fue advertida por el Ayuntamiento que no puede ocupar su puesto de momento, y que se le avisará en cuanto sea posible. Ella decide hacer acto de presencia durante la jornada laboral dejando constancia de ello en el Registro, en previsión de que, a la vista de los antecedentes, se utilice su ausencia para sancionarla de nuevo. Y cuando al fin se culmina la incorporación comienza una nueva etapa que reafirma los problemas anteriores, aunque como veremos, con ciertas variaciones en la metodología.

Su reincorporación se produjo en febrero de 2015 y tras pasar dos años soportando unas durísimas condiciones de trabajo, finalmente el 4 de enero de 2017 se le abre un nuevo expediente disciplinario, el cuarto, donde se le acusa de “faltas graves o muy graves” en lo que parece un nuevo intento de deshacerse de ella como sea. Y a pesar de que el expediente no era ejecutivo ya que era recurrible, se le obliga a abandonar su puesto utilizando incluso a la Policía Local. Toda una demostración de la obsesión enfermiza por expulsarla de su puesto.

Como parte del procedimiento se le hace un largo interrogatorio por parte de la instructora del expediente en el que, en nuestra opinión, queda en evidencia la escasa validez de las acusaciones. Veamos.

Una acusación reiterativa que se le hace en el expediente es que Herminia se niega repetidamente a acudir al despacho del alcalde o del interventor cuando se le convoca. Ella lo niega y afirma que siempre obedece las órdenes que se le dan, aunque habitualmente se le dan tareas que no le corresponden. Su palabra contra la de ellos. ¿A quien creerá la instructora del expediente?
Ella reitera que está sufriendo mobbing y por eso tiene que grabar las conversaciones como único medio de demostrar la falsedad de las acusaciones. Es curioso que el propio alcalde le había enviado en su momento una orden de servicio prohibiéndole grabar en las dependencias municipales, algo que es plenamente legal. Parece que hay que negarle elementos de defensa.

Otra acusación repetida es que no tramitaba diversas propuestas que se le encargaban, y ella refuta la acusación diciendo que cuando se dio cuenta de la acusación decidió poner el dia y fecha de la tramitación en el reverso de las propuestas, para poder demostrar la falsedad de la misma. Y añadió que a veces durante días no le daban trabajo, y de repente la inundaban de propuestas. Y que si a veces no podía tramitar las propuestas es porque el interventor no le daba la documentación necesaria.

Herminia afirma que existe una clara discriminación contra ella en relación a sus compañeros, tanto en la información que se le da sobre las tareas como en los materiales de que dispone para realizarlas, ya que carece de programas adecuados y actualizaciones.

Se le acusa de grabar las conversaciones en horario laboral y ella lo admite, pero insiste que no tiene otro remedio porque solo así puede demostrar la falsedad de las acusaciones. Y afirma que el alcalde le ofreció varias veces permutar su puesto con una funcionaria de Bergondo, a lo que ella se negó porque no sería legal. Tanta obsesión por apartarla del puesto ganado por oposición ¿no resulta claramente sospechoso? ¿Qué es lo que se trata de ocultar? ¿A que datos no se le quiere dejar acceder?

Otra acusación frecuente es que no tramita las facturas, lo que ella niega, y afirma que ha comprobado que todos las facturas tramitadas por ella desde abril del año pasado están en el despacho del interventor sin conformar, lo que le lleva a preguntarse si en realidad no eran mas que trabajos ficticios los que se le encargan.

Podríamos seguir con mas acusaciones reiterativas pero creemos que es suficiente para dejar clara la situación. Existe en el Ayuntamiento de Sada una auténtica obsesión por apartarla del puesto que ella ganó por oposición. ¿Por qué? Ustedes mismos. Y no podemos olvidar que ella ha presentado una denuncia judicial por acoso laboral, en la via Social, el pasado año 2016. Y eso significa que la incoación de este expediente lleno de anomalías y acusaciones solo demostrables con testigos afines, casualmente los mismos que intervinieron en su día en el primer expediente que fue archivado por irregularidades y contradicciones, tiene todo el aspecto de ser una represalia, y eso debería conducir a la anulación del mismo por violar la garantía de indemnidad de la denunciante.

No creo que a quienes lean este escrito les sorprenda este tipo de actuaciones, ya que los medios de comunicación nos informan a menudo de casos semejantes que dejan en evidencia la indefensión de las víctimas. Es otra demostración de que la corrupción no es solo “meter la mano en la caja”, que también, sino utilizar la administración pública como si fuese un coto privado y premiar a quienes se someten y castigar a quienes se resisten sin reparar en los medios. Un vergonzoso escándalo
Febrero de 2017
Antonio París