Asociación Cultural Fuco Buxán

Acoso Laboral no Concello de Sada

27/03/17

O ESCÁNDALO

Cando os cidadáns deste país escandalizámonos ante o aluvión de noticias sobre as tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, facémonos cruces ante a nosa inocencia que, durante tantos anos, non nos deixou ver a pestilente realidade que se escondía baixo a fachada do supostamente impoluto estado de dereito.

E é patente que esta situación esténdese non só aos altos niveis da administración, senón a TODOS os niveis. Non é infrecuente ver como se relaxan as normas ata o escandaloso, cunha complicidade colectiva que sempre ocorre onde a corrupción está instalada de antigo. Non é difícil imaxinar que un/a funcionario/a que chegue a un ámbito institucional destas características, cargado de boa vontade e ganas de facer ben o seu traballo con eficacia e honestidade, resulte un elemento estraño e molesto que ameaza con non adaptarse á normativa non escrita que reina ás súas anchas nesa contorna. E iso supoñendo que non implique un perigo de destape de corruptelas e manipulacións ilegais. Total, que nos atoparemos con toda seguridade ante un caso de acoso laboral, onde se buscarán todos os medios posibles, legais ou ilegais, para provocar a desaparición do elemento incómodo e perigoso.

E nestas parece que estamos no Concello de Sada co caso da funcionaria Herminia Sánchez. Como explicamos con anterioridade Herminia accedeu por oposición no ano 2008 ao posto de auxiliar administrativa na o servizo de Rendas e Exaccións, e desde o primeiro momento decatouse de que non era ben recibida. Aos 14 días do seu ingreso abríuselle un expediente por falta moi grave, practicamente sen tempo nin para coñecela. Foi arquivado por irregularidades e contradicións varias. Posteriormente abríronselle dous expedientes mais co resultado dunha suspensión de emprego e soldo por catro anos infestado de irregularidades similares ás do primeiro expediente pero que non puido recorrer ao Supremo por falta de medios. Unha vez transcorrido o tempo de sanción tivo que solicitar a axuda da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia para poder incorporarse ao seu posto, a cal tivo que requirir ata en dúas ocasións ao Concello para que lle informase sobre o cumprimento das sancións e a data de incorporación. Foi advertida polo Concello que non pode ocupar o seu posto de momento, e que se lle avisará en canto sexa posible. Ela decide facer acto de presenza durante a xornada laboral deixando constancia diso no Rexistro, en previsión de que, á vista dos antecedentes, utilícese a súa ausencia para sancionala de novo. E cando ao fin culmínase a incorporación comeza unha nova etapa que reafirma os problemas anteriores, aínda que como veremos, con certas variacións na metodoloxía.

A súa reincorporación produciuse en febreiro de 2015 e tras pasar dous anos soportando unhas durísimas condicións de traballo, finalmente o 4 de xaneiro de 2017 ábreselle un novo expediente disciplinario, o cuarto, onde se lle acusa de faltas graves ou moi graves no que parece un novo intento de desfacerse dela como sexa. E a pesar de que o expediente non era executivo xa que era recurrible, obrígaselle a abandonar o seu posto utilizando mesmo á Policía Local. Toda unha demostración da obsesión enfermiza por expulsala do seu posto.

Como parte do procedemento fáiselle un longo interrogatorio por parte da instrutora do expediente no que, na nosa opinión, queda en evidencia a escasa validez das acusacións. Vexamos.

Unha acusación reiterativa que se lle fai no expediente é que Herminia négase repetidamente a acudir ao despacho do alcalde ou do interventor cando se lle convoca. Ela négao e afirma que sempre obedece as ordes que se lle dan, aínda que habitualmente dánselle tarefas que non lle corresponden. A súa palabra contra a deles. A quen crerá a instrutora do expediente?

Ela reitera que está a sufrir mobbing e por iso ten que gravar as conversacións como único medio de demostrar a falsidade das acusacións. É curioso que o propio alcalde enviáralle no seu momento unha orde de servizo prohibíndolle gravar nas dependencias municipais, algo que é plenamente legal. Parece que hai que negarlle elementos de defensa.

Outra acusación repetida é que non tramitaba diversas propostas que se lle encargaban, e ela refuta a acusación dicindo que cando se deu conta da acusación decidiu poñer o dia e data da tramitación no reverso das propostas, para poder demostrar a falsidade da mesma. E engadiu que ás veces durante días non lle daban traballo, e de súpeto alagábana de propostas. E que se ás veces non podía tramitar as propostas é porque o interventor non lle daba a documentación necesaria.

Herminia afirma que existe unha clara discriminación contra ela en relación aos seus compañeiros, tanto na información que se lle dá sobre as tarefas como nos materiais de que dispón para realizalas, xa que carece de programas adecuados e actualizacións.

Acúsaselle de gravar as conversacións en horario laboral e ela admíteo, pero insiste que non ten outro remedio porque só así pode demostrar a falsidade das acusacións. E afirma que o alcalde lle ofreceu varias veces permutar o seu posto cunha funcionaria de Bergondo, ao que ela negouse porque non sería legal. Tanta obsesión por apartala do posto gañado por oposición non resulta claramente sospeitoso? Que é o que se trata de ocultar? A que datos non se lle quere deixar acceder?

Outra acusación frecuente é que non tramita as facturas, o que ela nega, e afirma que comprobou que todos as facturas tramitadas por ela desde abril do ano pasado están no despacho do interventor sen conformar, o que lle leva a preguntarse se en realidade non eran mais que traballos ficticios os que se lle encargan.

Poderiamos seguir con mais acusacións reiterativas pero cremos que é suficiente para deixar clara a situación. Existe no Concello de Sada unha auténtica obsesión por apartala do posto que ela gañou por oposición. Por que? Vostedes mesmos. E non podemos esquecer que ela presentou unha denuncia xudicial por acoso laboral, na via Social, o pasado ano 2016. E iso significa que a incoación deste expediente cheo de anomalías e acusacións só demostrables con testemuñas afíns, casualmente os mesmos que interviñeron no seu día no primeiro expediente que foi arquivado por irregularidades e contradicións, ten todo o aspecto de ser unha represalia, e iso debería conducir á anulación do mesmo por violar a garantía de indemnidad da denunciante.

Non creo que a quen lea este escrito sorpréndalles este tipo de actuacións, xa que os medios de comunicación infórmannos a miúdo de casos semellantes que deixan en evidencia a indefensión das vítimas. É outra demostración de que a corrupción non é só ?meter a man na caixa?, que tamén, senón utilizar a administración pública coma se fose un coto privado e premiar a quen se somete e castigar a quen se resiste sen reparar nos medios. Un vergoñoso escándalo

Febreiro de 2017

Antonio París
==========================================================
EL ESCÁNDALO

Cuando los ciudadanos de este país nos escandalizamos ante el aluvión de noticias sobre las tramas de corrupción institucional que nos desbordan a diario, nos hacemos cruces ante nuestra inocencia que, durante tantos años, no nos dejó ver la pestilente realidad que se escondía bajo la fachada del supuestamente impoluto estado de derecho.

Y es patente que esta situación se extiende no solo a los altos niveles de la administración, sino a TODOS los niveles. No es infrecuente ver como se relajan las normas hasta lo escandaloso, con una complicidad colectiva que siempre ocurre donde la corrupción está instalada de antiguo. No es difícil imaginar que un/a funcionario/a que llegue a un ámbito institucional de estas características, cargado de buena voluntad y ganas de hacer bien su trabajo con eficacia y honestidad, resulte un elemento extraño y molesto que amenaza con no adaptarse a la “normativa” no escrita que reina a sus anchas en ese entorno. Y eso suponiendo que no implique un peligro de destape de corruptelas y manipulaciones ilegales. Total, que nos encontraremos con toda seguridad ante un caso de acoso laboral, donde se buscarán todos los medios posibles, legales o ilegales, para provocar la desaparición del elemento incómodo y peligroso.

Y en estas parece que estamos en el Ayuntamiento de Sada con el caso de la funcionaria Herminia Sánchez. Como hemos explicado con anterioridad Herminia accedió por oposición en el año 2008 al puesto de auxiliar administrativa en al servicio de “Rendas e exaccións”, y desde el primer momento se percató de que no era bien recibida. A los 14 días de su ingreso se le abrió un expediente por falta muy grave, prácticamente sin tiempo ni para conocerla. Fue archivado por irregularidades y contradicciones varias. Posteriormente se le abrieron dos expedientes mas con el resultado de una suspensión de empleo y sueldo por cuatro años plagado de irregularidades similares a las del primer expediente pero que no pudo recurrir al Supremo por falta de medios. Una vez transcurrido el tiempo de sanción tuvo que solicitar la ayuda de la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia para poder incorporarse a su puesto, la cual tuvo que requerir hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento para que le informase sobre el cumplimiento de las sanciones y la fecha de incorporación. Fue advertida por el Ayuntamiento que no puede ocupar su puesto de momento, y que se le avisará en cuanto sea posible. Ella decide hacer acto de presencia durante la jornada laboral dejando constancia de ello en el Registro, en previsión de que, a la vista de los antecedentes, se utilice su ausencia para sancionarla de nuevo. Y cuando al fin se culmina la incorporación comienza una nueva etapa que reafirma los problemas anteriores, aunque como veremos, con ciertas variaciones en la metodología.

Su reincorporación se produjo en febrero de 2015 y tras pasar dos años soportando unas durísimas condiciones de trabajo, finalmente el 4 de enero de 2017 se le abre un nuevo expediente disciplinario, el cuarto, donde se le acusa de “faltas graves o muy graves” en lo que parece un nuevo intento de deshacerse de ella como sea. Y a pesar de que el expediente no era ejecutivo ya que era recurrible, se le obliga a abandonar su puesto utilizando incluso a la Policía Local. Toda una demostración de la obsesión enfermiza por expulsarla de su puesto.

Como parte del procedimiento se le hace un largo interrogatorio por parte de la instructora del expediente en el que, en nuestra opinión, queda en evidencia la escasa validez de las acusaciones. Veamos.

Una acusación reiterativa que se le hace en el expediente es que Herminia se niega repetidamente a acudir al despacho del alcalde o del interventor cuando se le convoca. Ella lo niega y afirma que siempre obedece las órdenes que se le dan, aunque habitualmente se le dan tareas que no le corresponden. Su palabra contra la de ellos. ¿A quien creerá la instructora del expediente?
Ella reitera que está sufriendo mobbing y por eso tiene que grabar las conversaciones como único medio de demostrar la falsedad de las acusaciones. Es curioso que el propio alcalde le había enviado en su momento una orden de servicio prohibiéndole grabar en las dependencias municipales, algo que es plenamente legal. Parece que hay que negarle elementos de defensa.

Otra acusación repetida es que no tramitaba diversas propuestas que se le encargaban, y ella refuta la acusación diciendo que cuando se dio cuenta de la acusación decidió poner el dia y fecha de la tramitación en el reverso de las propuestas, para poder demostrar la falsedad de la misma. Y añadió que a veces durante días no le daban trabajo, y de repente la inundaban de propuestas. Y que si a veces no podía tramitar las propuestas es porque el interventor no le daba la documentación necesaria.

Herminia afirma que existe una clara discriminación contra ella en relación a sus compañeros, tanto en la información que se le da sobre las tareas como en los materiales de que dispone para realizarlas, ya que carece de programas adecuados y actualizaciones.

Se le acusa de grabar las conversaciones en horario laboral y ella lo admite, pero insiste que no tiene otro remedio porque solo así puede demostrar la falsedad de las acusaciones. Y afirma que el alcalde le ofreció varias veces permutar su puesto con una funcionaria de Bergondo, a lo que ella se negó porque no sería legal. Tanta obsesión por apartarla del puesto ganado por oposición ¿no resulta claramente sospechoso? ¿Qué es lo que se trata de ocultar? ¿A que datos no se le quiere dejar acceder?

Otra acusación frecuente es que no tramita las facturas, lo que ella niega, y afirma que ha comprobado que todos las facturas tramitadas por ella desde abril del año pasado están en el despacho del interventor sin conformar, lo que le lleva a preguntarse si en realidad no eran mas que trabajos ficticios los que se le encargan.

Podríamos seguir con mas acusaciones reiterativas pero creemos que es suficiente para dejar clara la situación. Existe en el Ayuntamiento de Sada una auténtica obsesión por apartarla del puesto que ella ganó por oposición. ¿Por qué? Ustedes mismos. Y no podemos olvidar que ella ha presentado una denuncia judicial por acoso laboral, en la via Social, el pasado año 2016. Y eso significa que la incoación de este expediente lleno de anomalías y acusaciones solo demostrables con testigos afines, casualmente los mismos que intervinieron en su día en el primer expediente que fue archivado por irregularidades y contradicciones, tiene todo el aspecto de ser una represalia, y eso debería conducir a la anulación del mismo por violar la garantía de indemnidad de la denunciante.

No creo que a quienes lean este escrito les sorprenda este tipo de actuaciones, ya que los medios de comunicación nos informan a menudo de casos semejantes que dejan en evidencia la indefensión de las víctimas. Es otra demostración de que la corrupción no es solo “meter la mano en la caja”, que también, sino utilizar la administración pública como si fuese un coto privado y premiar a quienes se someten y castigar a quienes se resisten sin reparar en los medios. Un vergonzoso escándalo
Febrero de 2017
Antonio París

Campaña da Rede Galega de Apoio ás persoas RefuxiadasDesde a Rede Galega de Apoio ás persoas Refuxiadas lanzamos esta campaña pois é necesario resover con urxencia a situación das persoas refuxiadas en campamentos en Grecia e Turquía que están morrendo de frio sen unha xustificación lóxica por parte das autoridades competentes.

Esiximos que se cumpran inmediatamente os compromisos de acollida e reubicación de persoas refuxiadas comprometidos polo Estado Español ante a UE. 

Tamén exisimos a anulación do acordo entre a UE e Turquía de todos os tratados que, do mesmo xeito supoñen a vulneración e un risco para a grantía dos dereitos humanos das persoas.

CHANGE.ORG- CAMPAÑA firmas on line:
 https://www.change.org/p/mariano-rajoy-rachemos-fronteiras-galicia-terra-de-acollida?recruiter=20547567&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 - Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es - 981-576 142
www.forogi.wordpress.com

Conferencia sobre A Píllara das Dunas en Ferrolterra na Sociedade Galega de Historia Natural

23/03/17


Conferencia sobre A Píllara das Dunas en Ferrolterra na Sociedade Galega de Historia Natural


O vindeiro venres día 31 ás 19:00h no salón de actos da Sociedade Galega de Historia Natural, terá lugar unha conferencia que leva por nome "A PÍLLARA DÁS DUNAS en Ferrolterra", na que participará como poñente a Dra. Dna. María Vidal Malde, bióloga da USC.

SGHN Delegación Ferrol

COMUNICADO DE PRENSA DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA E XUNTAS DE PERSOALCOMUNICADO DE PRENSA DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA E XUNTAS DE PERSOAL


Na Roda de Prensa á que asistiron representantes de organizacións sindicais, cidadás, de enfermos e parlamentarias informouse:

1.- Da grave situación do sistema sanitario público galego en estado crítico tralos recortes do 18% do orzamento sanitario,  eliminación de máis de 1.800 postos de traballo dos que 513 foron prazas de médicos, 200 de enfermeira ou de máis de 450 camas; a utilización da colaboración Público Privada para financiar e xestionar os novos centros sanitarios como o Novo Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo que sufriu un recorte do 30% de camas, quirófanos, servizos de urxencias, superficie ou calidade do equipamento; o desmantelamento da Atención Primaria co abandono de máis de 60 centros de saúde e de máis de 1.000 prazas de traballadores; a privatización de servizos esenciais como o Laboratorio Central de Galicia, a docencia ou a planificación das actividades do SERGAS e a Conselleria de Sanidade; ou o abandono do Plan dá Muller, Drogodependencias ou Saude Mental, etc.

2.- Dos encontros de SOS cos líderes políticos do PS-PSOE, BNG e En Marea (Leiceaga, Pontón e Villares) que expresaron o seu apoio ao proceso de información á cidadanía e os traballadores sanitarios e a convocatoria posterior de mobilizacións en defensa do sistema, no que participarán as organizacións sociais, sindicais, profesionais e políticas.

3.- Subliñouse a importancia de que neste estratexia terá un papel esencial a colaboración da Plataforma  SOS -  Xuntas de Persoal representativas dos traballadores sanitarios das diferentes áreas sanitarias de Galicia

Manuel Martin

Portavoz SOS Sanidade Pública 

Obradoiro Pandeireta Suso Vaamonde

22/03/17


O Real Coro Toxos e Froles organiza un obradoiro de pandeireta impartido por Suso Vaamonde. Remitimos información do mesmo. O prazo de inscrición remata o vindeiro venres 24 de Marzo e é gratuito. Adxuntamos cartel e información do curso. Agradecen a difusión entre os vosos contactos.
Descripción: 
Decano dos Coros Galegos
Medalla de Ouro de Galiza
Rúa Magdalena 220
Apdo. 72 - 15402 - Ferrol
www.toxosefroles.com
info@toxosefroles.com
650 788 374

Caranza: Comparte os teus recordos, as túas vivencias, as historias do barrio


Comparte os teus recordos, as túas vivencias, as historias do barrio

"Memoria dun século" é un espazo para compartir os recordos, as vivencias, os sucesos do barrio. Unha conversa entre os veciños e veciñas para tecer a historia social. Procúrase recuperar a voz de suxeitos que tradicionalmente non tiveron presenza pública. Profundizar na perspectiva subxectiva das mulleres a través da súas historias de vida. Vincular as historias persoais cos procesos macrosociais en que se insiren. “Memoria dun século” usa a autobiografía como un testemuño social. Parte da memoria individual para traer a memoria do territorio e das xeracións pasadas.

Caranza, memoria dun século
Mércores 29 de marzo, 5, 19, 26 de abril, 3, 10, 24 de maio. Ás 17.00h
Na Asociación Veciñal de Caranza. Centro Cívico, 2º piso, Avd. Castelao s/n

Actividade gratuíta
Máis información
698 157 414

PENDURA NO TEU BALCÓN A BANDEIRA DA REPÚBLICA!


A Asemblea Republicana de Vigo lanza este ano unha campaña para que dende o 10 ao 14 de abril  e baixo o  lema PENDURA  NO TEU BALCÓN A BANDEIRA DA REPÚBLICA  a imaxe da bandeira tricolor  se faga presente no espazo publico e cidadán e sexa asumida  masivamente como máximo referente da negación e oposición ao réxime monárquico que padecemos. Contra a opresión a rebeldía e contra a Monarquía  a República. Porque non cabe dubida que, no conflito dialéctico das contradicións  simbólicas, a imaxe da bandeira da República  é a que mellor pode encarnar a loita  contra  esa institución medieval e antidemocrática que impuxo a ditadura.


Os homes e mulleres que integramos a Asemblea Republicana de Vigo, cremos que non basta con que todos os anos levemos ás rúas os valores democráticos que implica a República a través da manifestación que organizamos, senón que estamos convencidos de que esa mobilización,xa institucionalizada todos os 14 de abril, debería ultrapasar o marco do compromiso colectivo e popular para achegarse tamén, coa mesma determinación e forza, ao espazo privado e persoal simbolizado polas nosas casas.

Desa convicción nace esta iniciativa que pretendemos sexa acollida con entusiasmo e que tamén queremos institucionalizar cara o futuro.

CONSEGUE A TÚA BANDEIRA  AO PREZO DE 5 EUROS EN

Livraría Andel  (Rúa Camelias 102)
Livraría Versus  (Rúa Venezuela 80)
Café De Catro a Catro(Rúa Girona 16)
Manolo  986252214
Ramón   636788368  (Vigo-Centro)

IMPLÍCATE E COLABORA NA DISTRIBUCIÓN DE BANDEIRAS

EMPREGA AS REDES SOCIAIS  E ESPALLA ESTA INCIATIVA.


Urxente! Suspendida Conferencia "Periodismo, poder mediático e prensa alternativa"


A A. C. Fuco Buxán lamenta ter que suspender o acto previsto para o xoves día 23 ás 19:30 horas no C. C. Torrente Ballester, consistente na conferencia "Periodismo, poder mediático e prensa alternativa" que ía ser impartida por Cristina Fallarás. Cristina non poderá acudir por motivos personais o citado día polo que a mesma queda Suspendida. Porén, traballaremos para acadar outra data e darlle saída á dita conferencia. Desculpade as molestias.

Homenagem a Carvalho Calero

21/03/17O día 25 de março, 12:30 Hs, coincidindo com o 27º aniversário do passamento do ilustre ferrolano Ricardo Carvalho Calero a Fundaçom Artábria realiza, mais um ano, umha homenagem diante das ruínas da sua casa natal em Ferrol Velho com poesía, música, intervençons e oferta floral.

Presentación libro "Breve historia da Coluna Sanfins" a cargo de Lorena Cuevas e Eliseo FernándezPresentación libro "Breve historia da Coluna Sanfins" 

a cargo de Lorena Cuevas e Eliseo Fernández

Mércores día 22 de marzo ás 19,30 h. no Ateneo
Entrada libre

O Grupo de Memoria Histórica da CNT Galiza vén de publicar un libro que trata da mobilización obreira en defensa da liberdade tras o golpe fascista de 1936 iniciada polos mineiros de Lousame na chamada Coluna Sanfins.

Esta homenaxe a unha historia esquecida foi realizada coa colaboración da Sociedade Histórica e Cultural "Coluna Sanfins" e conta con 120 páxinas sob licenza Creative Commons que narran a historia da Coluna Sanfins, as suas orixes, o contexto histórico e a importancia da minería, a represión e resistencia e os vestixios da memoria obreira.

Lorena Cuevas e Eliseo Fernández, autora e autor dos textos e membros do Grupo de Memoria Histórica da CNT, presentan este traballo, o primeiro dunha colección que pretende tirar do esquecemento moitas das historias de combate, morte e represión que aínda continúan silenciadas.

A Coluna Sanfins

En xullo de 1936, un numeroso grupo de traballadores e traballadoras das minas de Sanfins, situadas na freguesía de Vila Cova, en Lousame, foron protagonistas da resistencia ao golpe militar fascista na provincia da Coruña. Desde as minas do val de Sanfins trasladáronse a Noia, despois a Compostela, máis tarde a Ordes e finalmente á Coruña, tentando facer fronte aos militares golpistas. En combate con tropas regulares con armamento e preparación militar, os sindicalistas da CNT de Sanfins só contaban coa dinamita que usaban no seu traballo de mineiros e, malia todo, foron quen de manter os militares acuartelados en Compostela ao seu paso pola cidade e manter a resistencia por varios días e recuperar parte da cidade da Coruña nos combates polas rúas. Unha vez derrotados, unha boa parte deles aínda formou parte das iniciativas de resistencia aos militares alzados, tanto nas tropas milicianas (é o caso do célebre "Batallón Galicia") como máis tarde nas organizacións clandestinas e na guerrilla antifranquista.

A resultas do seu combate, moitas das integrantes da Coluna Sanfins e do movemento libertario de Lousame e da súa comarca foron asasinados, padeceron o cárcere, a represión e a persecución, mais parécenos moi importante esquecer en certa medida o seu carácter de vítimas para chamar a atención sobre o seu elevado exemplo de rebeldía e reivindicación.

Non desexamos lembrarnos do pasado para doernos dos padecementos das persoas que sufriron a represión franquista, senón para remarcar os ideais e os combates que fixeron deles homes e mulleres perseguidas. Para erguer tamén a súa memoria como exemplo das posibilidades do traballo mancomunado de homes e mulleres a prol dunha nova organización social, sen amos nin escravos, sen pastores nin rabaños.

A memoria da Coluna Sanfins é tamén a memoria das xentes de Lousame, Noia, Compostela, Ordes, Coruña e de toda a Galiza, que participaron na resistencia ao golpe militar: mineiros da Pontenova e Viveiro, carrilanos de Verín e A Gudiña, traballadores pesqueiros de todo o litoral, o operariado organizado de Ferrol, Vigo, Lugo, Monforte, Vilagarcía ou Tui, e as labregas e labregos rebeldes de todo o país. Vaia este texto como unha primeira pedra no esforzo por recuperar a súa historia e a súa memoria, como base para o traballo de reedificar unha cultura reivindicativa e libertaria na nosa terra. 

Concentración contra Entrada de Gaseiro

20/03/17


Estando prevista a entrada na Ría do Gaseiro nº 222 cargado de GNL para REGANOSA, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca CONCENTRACIÓN mércores 22 de marzo, ás 19 hs diante do Edificio da Xunta de Galicia Praza Amada García – Ferrol

PLANTA DE GAS: PECHE XÁ !

Palestra 23 de marzo ADEGA-FERROLTERRAEstimada amiga. Esta quinta feira 23 de Marzo, as 19.30h no salón de actos do antiguo hospicio ( /Méndez Núñez s/n Amboaxe-Ferrol ) esta delegación de ADEGA, vai desenrolar unha palestra na que se falará dos valores dos Montes de Brión e do Cha. Uns montes que até ben pouco, ían ser unha entulleira na que se ía depositar os refugallos non valorizávels de fazer o túnel ao porto exterior. Grazas a mobilización de ADEGA, xunto coa veciñanza e o BNG conseguimos que o ministerio de fomento e a autoridade portuaria desbotase o proxecto UNHA GRAN VICTORIA. Nesta palestra se falará da riqueza meio ambiental e cultural que ha nestes montes xunto coa reclamación histórica por parte da veciñanza de que sexan uns montes de uso man común e os poñentes serán: pola veciñanza José Oreona presidente de aavv de Brión, o membro do grupo de arqueoloxía Terra de Trasancos Alberto López e o profesor da UDC e un dos máximos expertos en floresta da Costa Artabra Jaime Fagúndez. Nun archivo anexo deixote o cartaz que elaboramos pra anunciar a palestra por se é do teu interese colalo no teu centro de traballo o nos teus lugares de ocio.

Sen máis e esperando a tua presenza na palestra que promete ser interesante recibe unha forte aperta ecoloxista

--
adegatrasancos@adega.gal//ADEGA (Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza)//Delegación de Ferrolterra//Apartado de Correos 481, C.P.: 15480 - Ferrol//ASÓCIATE!!!//www.adega.gal

Prantación dun retoño da Árbore de GernikaOnte, 17 de Marzo, en Narón, diante do Pazo da Cultura, celebrouse a prantación dun retoño da Árbore de Gernika, en lembranza das vítimas do bombardeo daquela cidade, agora que está próximo o 80º aniversario.

Este roble, será un símbolo permanente de fraternidade co pobo vasco, un símbolo de paz, democracia e liberdade contra a barbarie e a intolerancia.

No acto, promovido polo Concello de Narón e a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, transcurreu coas intervencións da Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, o Alcalde de Narón, José Manuel Blanco e Enrique Barrera, en representación de Memoria Histórica Democrática.

Participaron tamén o grupo de baile Alxibeira e Banda de Gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón.

Viva a Árbore de Gernika!
Gora Gernikako Arbola!
Viva el Árbol de Gernika!

Álbum 1
 https://goo.gl/photos/MHMFAPetKpoWkmA57

Álbum 2
https://goo.gl/photos/wufsYBAFKXGqxtHE9

Álbum 3
https://goo.gl/photos/EGhVxqz9CRNdkWck7

Exposición "Ferrol e as Irmandades da Fala"

A Biblioteca Municipal comprácese en informar a vostede sobre a Exposición "Ferrol e as Irmandades da Fala" que se inaugurará o próximo martes día 21 de marzo ás 12.00 h e que se amosará ata o 26 de maio na Sala de Exposicións da Biblioteca Municipal Central, 3º andar. Horario de luns a venres: de 9.00 a 21.00 h.
La Biblioteca Municipal se complace en comunicarles que a partir del lunes día 20 de marzo a las 14.00 h se podrán retirar las invitaciones para la sesión de la Hora del cuento que se celebrará el viernes 24 de marzo a las 18.00 h con la presencia de la Compañía Trinke Trinke.


“Periodismo, poder mediático e prensa alternativa” con Cristina Fallarás

17/03/17


A A. C. FUCO BUXÁN convídate á próxima presentación Nº40 FUCO BUXÁN a revista que enmárcase dentro da conferencia “Periodismo, poder mediático e prensa alternativa” impartida por Cristina Fallarás que terá lugar o o vindeiro xoves 23 de marzo ás 19.30h no Centro Cultural Torrente Ballester, na Sala de Proxectos.

Cristina Fallarás Sánchez (Zaragoza, 1968) é periodista (Universidade Autónoma de Barcelona) e escritora. Na súa traxectoria como periodista destaca a súa faceta como directora de diario16.com así como da edición catalana de El Mundo. Tamén, traballou en Cadena Ser, Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Antena 3 TV e Telecinco onde actualmente participa en el programa Las Mañanas de Cuatro e podemos ler os seus artigos nos diarios dixitais publico.es y ctxt.es.

Como escritora, cabe destacar  a obra ‘Las niñas perdidas’, pola cal foi galardonada co Premio de Novela Negra L'H Confidencial 2011 e Premio Hammett 2012 (Semana Negra de Xixón), converténdose con este último na primeira muller en recibilo en toda a historia do galardón.
A+ | a-

Séguenos no Twitter