Saltar ao contido principal

Adherirse al manifiesto ,agregando el nombre y apellido

 MANIFESTO 10 de Marzo (1972-2022) 50 anos de Memoria e Dignidade O 10 de Marzo de 2022 -Día da Clase Obreira Galega- conmemoraremos o 50 aniversario dos sucesos daquel 1972, que marcaron un fito na Memoria e na Historia da sociedade galega e española. As entidades abaixo asinantes, en calidade de organizadoras, imos desenvolver ao longo do próximo ano unha serie de actividades que precisarán do respaldo e a colaboración do movemento asociativo, entidades e persoas que, a título individual, se queiran sumar. Aqueles acontecementos, que tiveron a súa orixe na cidade natal do ditador e repercusión internacional, significaron un momento álxido, o máis importante na loita da clase obreira galega “organizada” contra a ditadura. Non foi só unha loita por un convenio colectivo, por unhas puntuais condicións salariais ou de traballo -que tamén- senón unha loita pola dignidade como cidadáns de plenos dereitos, pola liberdade, por un sistema democrático, contra a opresión dunha ditadura iniciada antes de que moitos dos protagonistas dese momento nacesen. Os enormes sacrificios dalgúns e o valioso apoio de moitos outros sectores da sociedade: estudantes, intelectuais, movementos de base, feminismo e mesmo, timidamente, un sector da dereita (empuxado polas forzas democráticas) que, ante o esgotamento da ditadura, optou por pactar unha saída democrática conservando importantes resortes de poder. O 10 de Marzo en Ferrol, a brutal represión, o asasinato dos traballadores Amador Rei Rodríguez e Daniel Niebla García e o Xuízo dos 23. As mobilizacións das traballadoras e traballadores de Vigo en setembro. A detención da dirección estatal das CC.OO co conseguinte Proceso 1001, foron importantes elos desa cadea que constituíu a longa marcha polas liberdades fronte a quenes pretendían frear a historia. Con esta conmemoración, e tendo como punto de partida a Memoria Histórica, pretendemos ir máis aló do mero exercicio de nostalxia. Como afirmou con acerto o filósofo Benedetto Croce “Toda a Historia é contemporánea. Ocupámonos do pasado porque ten que ver co que ocorre hoxe”: En momentos de fraxilidade dos dereitos máis básicos, de grandes desigualdades sociais, de desinformación, de moi graves complicidades coa corrupción, non está de máis o debate, a confrontación de ideas, o lembrar á sociedade o que é a “conciencia de clase” - especialmente á mocidade, semente de futuro - as virtudes sociais e os valores que inspiraron os sucesos que agora rememoramos pero, iso si, sen paternalismos, sen perder de vista o feito de que unha xeración non ensina a outra: ambas aprenden xuntas porque os nosos destinos están uns en mans doutros e unidos derrotaremos o intento de arrebatarnos as conquistas sociais. Partidos de esquerda, sindicatos e asociacións progresistas, o mundo da cultura, as clases traballadoras entendidas no sentido máis amplo teñen que traballar por consolidar o estado de benestar e humanizar o progreso. Teñen que traballar por recuperar a esperanza compartida. Estas son -en síntese- as motivacións que nos levan á conmemoración daqueles acontecementos mediante unhas actividades que se prolongarán ao longo do ano e nas que todos e todas teremos protagonismo. Un protagonismo que será especial no caso de quenes o tiveron entón, a memoria dos que fisicamente non nos poden acompañar e -desde logo- a colaboración dos que seguen na “brecha” , día a día, mantendo e defendendo aqueles valores que son os de sempre. Ferrol, 15.09.2021 Asociación Cultural Fuco Buxán Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática MANIFIESTO 10 de Marzo (1972-2022) 50 años de Memoria y Dignidad El 10 de Marzo de 2022 -Día da Clase Obreira Galega- conmemoraremos el 50 aniversario de los sucesos de aquel 1972, que marcaron un hito en la Memoria y en la Historia de la sociedad gallega y española. Las entidades abajo firmantes, en calidad de organizadoras, vamos a desarrollar a lo largo del próximo año una serie de actividades que precisarán del respaldo y la colaboración del movimiento asociativo, entidades y personas que, a título individual, se quieran sumar. Aquellos acontecimientos, que tuvieron su origen en la ciudad natal del dictador y repercusión internacional, significaron un momento álgido, el más importante en la lucha de la clase obrera gallega “organizada” contra la dictadura. No fue sólo una lucha por un convenio colectivo, por unas puntuales condiciones salariales o de trabajo -que también- sino de una lucha por la dignidad como ciudadanos de plenos derechos, por la libertad, por un sistema democrático, contra la opresión de una dictadura iniciada antes de que muchos de los protagonistas de ese momento hubieran nacido. Los enormes sacrificios de algunos y el valioso apoyo de muchos otros sectores de la sociedad: estudiantes, intelectuales, movimientos de base, feminismo e incluso, tímidamente, un sector de la derecha (empujado por las fuerzas democráticas) que, ante el agotamiento de la dictadura, optó por pactar una salida democrática conservando importantes resortes de poder. El 10 de Marzo en Ferrol, la brutal represión, el asesinato de los trabajadores Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García y el Juicio de los 23. Las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de Vigo en Septiembre. La detención de la dirección estatal de las CC.OO con el consiguiente Proceso 1001, fueron importantes eslabones de esa cadena que constituyó la larga marcha por las libertades frente a quienes pretendían frenar la historia. Con esta conmemoración, y teniendo como punto de partida la Memoria Histórica, pretendemos ir más allá del mero ejercicio de nostalgia. Como afirmó con acierto el filósofo Benedetto Croce “Toda la Historia es contemporánea. Nos ocupamos del pasado porque tiene que ver con lo que ocurre hoy”: En momentos de fragilidad de los derechos más basicos, de grandes desigualdades sociales, de desinformación, de gravísimas complicidades con la corrupción, no está de más el debate, la confrontación de ideas, el recordar a la sociedad lo que es la „conciencia de clase‟ - especialmente a la juventud, semilla de futuro- las virtudes sociales y los valores que inspiraron los sucesos que ahora rememoramos pero, eso sí, sin paternalismos, sin perder de vista el hecho de que una generación no enseña a otra: ambas aprenden juntas porque nuestros destinos están unos en manos de otros y unidos derrotaremos el intento de arrebatarnos las conquistas sociales. Partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones progresistas, el mundo de la cultura, las clases trabajadoras entendidas en el sentido más amplio tienen que trabajar por consolidar el estado de bienestar y humanizar el progreso. Tienen que trabajar por recuperar la esperanza compartida. Éstas son -en síntesis- las motivaciones que nos llevan a la conmemoración de aquellos acontecimientos mediante unas actividades que se prolongarán a lo largo del año y en las que todos y todas tendremos protagonismo. Un protagonismo que será especial en el caso de quienes lo tuvieron entonces, la memoria de los que físicamente no nos pueden acompañar y -desde luego- la colaboración de los que en la brecha siguen, día a día, manteniendo y defendiendo aquellos valores que son los de siempre. Ferrol, 15.09.2021 Asociación Cultural Fuco Buxán Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática